ZNOWU KAŻDY MOŻE NABYĆ DZIAŁKĘ ROLNĄ, JEDNAK TYLKO DO 1 HA

Od 26 czerwca osoba, która nie jest rolnikiem, znowu może nabyć działkę rolną. Jednak tylko do 1 hektara i pod określonymi warunkami. Nabycie większej pozostaje utrudnione.

Zgodnie z ustawą zasada pozostaje taka sama: nieruchomość rolną może nabyć tylko rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednak zgodnie z uchwaloną przez Sejm 25 kwietnia 2019 roku nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegobędzie można zbywać i nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha. Tyle że nabywca, niezależnie od wielkości działki, nie będzie mógł jej zbyć (sprzedać, darować itd.) przez 5 lat, a ponadto jako zasadę wprowadzono pierwokup Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, a jeśli jest osobą fizyczną, musi to robić osobiście. W efekcie grunty o większej powierzchni, także położone na terenie miast, wciąż nie będą mogły być swobodnie nabyte przez spółki, deweloperów czy osoby fizyczne niebędące rolnikami.

Nowelizacja ma jednak ułatwić sprzedaż nabytej działki rolnej. Zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez dyrektora generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd, jak było dotychczas. Organem wyższego stopnia będzie minister rolnictwa.

Obowiązek publikowania ogłoszeń dopiero za rok

Działki o powierzchni ponad 1 ha będzie można sprzedać nie-rolnikowi dopiero, gdy nie znajdzie się chętnego rolnika i  pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w formie decyzji administracyjnej dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czyli dokładnie tak, jak było dotąd. Nowelizacja wprowadzi jednak obowiązek publikowania ogłoszenia o sprzedaży na portalu prowadzonym przez KOWR.

Prawo do pierwokupu

Ponadto, gdy działka nie jest sprzedawana rolnikowi, prawo pierwokupu będzie miał dyrektor generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowela wyłącza prawo pierwokupu jedynie do kilku przypadków, np. na rzecz osoby bliskiej.

W innych przypadkach, jeżeli ma nastąpić sprzedaż nieruchomości rolnej, strony transakcji najpierw zawierają u notariusza warunkową umowę sprzedaży, którą wysyła się do KOWR z zapytaniem, czy korzysta z pierwokupu. Jeżeli w ciągu miesiąca dyrektor KOWR nie złoży notarialnego oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, oznacza to, że rezygnuje z prawa pierwokupu i można przystąpić do drugiego aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Nowela wprowadziła ułatwienie dla rolników indywidualnych - dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nie będzie musiał poświadczać go wójt, burmistrz czy też prezydent miasta.

Reasumując, zmiany w przypadku nabycia nieruchomości do 1ha może i są na lepsze, ponieważ nieruchomość może nabyć każdy, jednakże nie usunięto obowiązków nabywcy nieruchomości, w tym zakazu zbycia, a obowiązek uzyskania zgody KOWR zastąpiono prawem pierwokupu.

Notariusz

Paulina Siekańska

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.