NOTARIUSZ SIEKAŃSKA O SPRZEDAŻY ZIEMI NA WSI

„Mam działkę na wsi, ale nie mogę jej sprzedać, bo zmieniła się ustawa. Co robić?!” Wbrew pozorom sytuacja nie jest tak beznadziejna, na jaką wygląda. Wystarczy uzyskanie odpowiedniej zgody.

 

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecnie nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny. Od tego prawa są jednak pewne wyjątki. Kiedy nabywcą jest osoba bliska zbywającego, Skarb Państwa, kościół, związek wyznaniowy lub gdy nabycie następuje w wyniku dziedziczenia.

W innym wypadku niż wymienione powyżej należy uzyskać zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w formie decyzji administracyjnej. Poniżej wyjaśniam, jak wygląda procedura ubiegania się o taką zgodę.

Od wniosku do decyzji

O zgodę może wystąpić zarówno sprzedawca, jak i przyszły kupujący, jednakże wniosek w danej sprawie składa tylko jedna strona.

Zgodnie z wytycznymi ANR do wniosku o zgodę na nabycie należy dołączyć dokumenty, poczynając od wypisu z rejestru gruntów zawierającego dane z ewidencji gruntów i budynków, dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości wraz z jej numerem księgi wieczystej. Oprócz tego aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, jeżeli takie akty zostały wydane. Konieczne jest także podanie informacji o obciążeniach nieruchomości hipoteką, tytułem egzekucyjnym, ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniowymi, w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia itp. Należy przestawić również oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych.

Uwaga! Zbywca ma także obowiązek załączyć dokumenty potwierdzające, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, kościół lub związek wyznaniowy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub ANR. Jednym z takich dokumentów będzie oświadczenie zbywcy. Oprócz niego ma załączyć także inne dokumenty, na przykład potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w izbie rolniczej, w ośrodku doradztwa rolniczego, w gminie, w prasie, a także w Internecie.

Kto występuje o zgodę?

Tylko jedna ze stron, ale która? Będzie to właściciel sprzedawanej nieruchomości rolnej jeżeli:

a) wykaże, że nie było ofert kupna od: rolnika indywidualnego, osoby bliskiej właścicielowi nieruchomości, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelnej osoby prawnej lub związku wyznaniowego,

b) nabywca da rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, tzn. daje gwarancję, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne w sposób prawidłowy,

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych (powyżej 300 ha).

Z kolei nabywca będzie to pod warunkiem, że:

a) posiada kwalifikacje rolnicze (lub zobowiązała się do ich uzupełnienia w ramach programu "Młody Rolnik"),

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Wzory wniosków i szczegółowe informacje dostępne są też na stronie internetowej ANR – http://anr.gov.pl/ w zakładce UKUR – Realizacja – wzory dokumentów. Jak podaje, według procedury określonej przez samą ANR wnioski należy składać do dyrektora oddziału terenowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Wobec nowych przepisów wprowadzających tak istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi na znaczeniu zyskuje problematyka zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zmiana przeznaczenia gruntu w ewidencji gruntów i budynków. Jak doprowadzić do takiej zmiany? O tym napiszę państwu za dwa tygodnie.

Notariusz Paulina Siekańska z Imielina, tel. 537 557 070

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ